Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum
i Liceum im. ks. Piotra Skargi z siedzibą w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9

tel: 61 29 21 614, mail: loszdyr@wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach możliwy jest pod numerem tel. nr. 61 29 21 614 lub adresem email: rodoskarga.szamotuly@wp.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do organizacji zjazdu z okazji obchodów 100-lecia szkoły.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału rejestracji uczestników.