Historia

1919-1945

Zespół Szkół - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi jest najstarszą szkołą średnią w powiecie szamotulskim. Jej początki sięgają 15 września 1919r., kiedy to władze miejskie Szamotuł przekształciły niemiecką wyższą szkołę rolniczą ( powstałą w 1877 r. we Wschowie, a przeniesioną 7 kwietnia 1880r. do Szamotuł) w "Państwowy zakład średni (wyższy) naukowy dla chłopców", który 1 października 1919r. został upaństwowiony. Zakład obejmował wówczas 4 klasy gimnazjalne oraz 2 najwyższe klasy szkoły rolniczej, która zakończyła swoją działalność w 1921r.

Dnia 21 stycznia 1920r. zakład otrzymał nazwę "Progimnazjum im. Piotra Skargi", a od 1 września 1921r. wprowadzono naukę w klasach koedukacyjnych. W szkole realizowano program 8-letniego gimnazjum humanistycznego ( ustalony jeszcze przez władze byłej prowincji pruskiej), a od roku szkolnego 1926/1927 według planów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pierwszy egzamin dojrzałości w gimnazjum odbył się 4 czerwca 1924 r., a zdało go tylko 10 osób.

Reforma Janusza Jędrzejowicza z 11 marca 1932 r. objęła również szamotulską szkołę. Od września 1933r. zamiast 8-letniego gimnazjum wprowadzono czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące, kończące się tzw. małą maturą i dwuletnie liceum profilowane, kończące się tzw. dużą maturą. W liceum utrzymano profil humanistyczny. Pierwsi absolwenci zreformowanego gimnazjum i liceum opuścili mury szkoły w czerwcu 1939r. Byli to jednocześnie i ostatni absolwenci. Ogółem w latach 1924 - 1939 szkołę ukończyło i zdało egzamin dojrzałości 286 absolwentów. W okresie okupacji w budynku szkoły mieściła się szkoła niemiecka, a od grudnia 1944r. do końca stycznia 1945 r. szpital wojskowy dla żołnierzy rekonwalescentów.

1945-2001

Z inicjatywy starosty szamotulskiego - Józefa Scholla, w dniu 19 lutego 1945 r. przystąpiono do uruchomienia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 25 lutego 1945 r., a 1 marca 1945 r. uroczysta inauguracja pierwszego po wojnie roku szkolnego. Naukę rozpoczęło 328 uczniów w wieku od 13 do 25 i więcej lat, w klasach gimnazjalnych i licealnych oraz w tzw. oddziałach przyspieszonych klas gimnazjalnych. Pierwsza matura odbyła się już 10 i 11 lipca 1945 r. (28 absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a 27 zdało tzw. małą maturę), a kolejna w styczniu 1946r. (39 absolwentów). W 1946 r. nauka w liceum była prowadzona w oddziałach o profilu humanistycznym i matematyczno - fizycznym.

W roku szkolnym 1948/1949 przeprowadzono pierwszą powojenną reformę szkolnictwa. Zlikwidowano czteroletnie gimnazja i dwuletnie licea, tworząc jednolite czteroletnie szkoły średnie, tzw. państwowe szkoły ogólnokształcące stopnia licealnego. Z roku na rok zwiększała się liczba absolwentów opuszczających mury szkolne, a jednocześnie stabilizowała się liczba uczniów ( w latach pięćdziesiątych było 8 oddziałów szkolnych ). W roku 1957 decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania liceum nadano numer 54 ( przed II wojną światową szkoła miała nr 790 ). We wrześniu 1970 r. utworzono w szamotulskim liceum klasę z poszerzonym programem wychowania fizycznego, a od 1972 roku przywrócono profilowanie klas, wprowadzając trzy profile: matematyczno - fizyczny, biologiczno - chemiczny oraz podstawowy. Przeprowadzona w 1975 r. reforma administracyjna kraju ( wprowadzenie 49 województw ) spowodowała dezaktualizację numeracji liceów; szkoła funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach.

Wzrastająca od połowy lat sześćdziesiątych liczba uczniów ( w r.sz.1965/1966 uczyło się 588 uczniów) oraz szczupłość bazy dydaktycznej w dotychczasowym budynku liceum przy ul. P. Skargi były powodem podjęcia przez władze oświatowe decyzji o budowie nowego obiektu szkolnego. Inauguracja roku szkolnego 1976/1977 odbyła się już w nowym budynku przy ul. A. Mickiewicza 9. W nowym obiekcie liceum zaczęło się prężnie rozwijać. W ciągu 12 lat wzrosła liczba oddziałów z 12 do 20, a liczba uczniów wróciła do poziomu połowy lat sześćdziesiątych.

W dniu 10 grudnia 1980 r. Liceum nadano imię gen. Jarosława Dąbrowskiego, a 12 grudnia 1981r. szkoła otrzymała swój pierwszy sztandar.

Potrzeby wielkopolskiej oświaty w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej były przyczyną przekształcenia szamotulskiego liceum ( decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu z dnia 11 lipca 1983 r. ) w Zespół Szkół im. gen. Jarosława Dąbrowskiego, w skład którego wchodziły : Liceum Ogólnokształcące i Studium Nauczania Początkowego, przekształcone od 1 września 1984 r. w Studium Nauczycielskie. Studium przygotowywało nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego oraz pracy - techniki. Wzrastająca liczba uczniów i studentów oraz konieczność uruchomienia nowych pracowni przedmiotowych, szczególnie na potrzeby SN, były powodem podjęcia decyzji o rozbudowie obiektu szkolnego. We wrześniu 1988r. szkoła wzbogaciła się o kolejne sześć sal dydaktycznych i szatnie uczniowskie. Rozbudowano także bibliotekę szkolną z czytelnią.

W dniu 9 czerwca 1990 r. podczas Zjazdu Absolwentów szamotulskiego liceum odczytano decyzję Kuratora Oświaty w Poznaniu o przywróceniu szkole, po 33 latach przerwy, pierwszego (przedwojennego) patrona, ks. Piotra Skargi. Uczestnicy Zjazdu pożegnali dotychczasowy sztandar szkoły z podobizną J. Dąbrowskiego, a jednocześnie zainicjowali zbiórkę funduszy na nowy, z podobizną Piotra Skargi, który uroczyście wręczono szkole w dniu 2 maja 1991r.

Zespół Szkół funkcjonował do 31 sierpnia 1992 r., kiedy to, zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty w Poznaniu, rozwiązano Studium Nauczycielskie. Od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2001r. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi funkcjonowało jako samodzielna placówka oświatowa. W latach 1945 - 2001 szamotulskie liceum opuściło 5.128 absolwentów.

od 2001

W kwietniu 2001 r. Rada Powiatu Szamotulskiego podjęła uchwałę o utworzeniu w powiecie szamotulskim trzech gimnazjów. Jedno z nich powołano przy szamotulskim liceum, tworząc Zespół Szkół (od 1.09.2002r. - Zespół Szkół nr 1), któremu nadano historyczną (z roku 1933) nazwę: Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.

Od dnia 1 września 2001 r. w ramach zespołu szkół funkcjonują: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Szamotułach I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach Gimnazjum nr 3 jest szkołą publiczną w rozumieniu art.7 ustawy o systemie oświaty, o trzyletnim okresie nauczania, na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. Organ prowadzący tworząc Gimnazjum nr 3 nie określił dla niego obwodu szkolnego, zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym. . W wyniku postępowania kwalifikacyjnego 1 września 2001 r. utworzono trzy oddziały klasy pierwszej gimnazjum, do których uczęszczała młodzież z miasta i gminy Szamotuły, a także z miasta i gminy Ostroróg i gminy Obrzycko. Na podobnych zasadach przebiegał nabór do gimnazjum na rok szkolne 2002/2003. Wiosną 2003r. Rada Miasta i Gminy w Szamotułach określiła dla Gimnazjum nr 3 obwód szkolny, który obejmuje swym zasięgiem część Szamotuł ograniczoną ulicami: Odległą, Nowowiejskiego, Lipową (od nr 1 do nr 12), Aleją Jana Pawła II i Obornicką oraz wieś Ludwikowo. W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum nr 3 podjęło naukę 24 uczniów zamieszkujących w rejonie szkoły oraz 68 zamieszkujących poza wyznaczonym rejonem. Pierwszy egzamin gimnazjalny w maju 2004r. zdawała grupa 98 uczniów klas III. I Liceum Ogólnokształcące działające w ramach Zespołu Szkół nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ustawy o systemie oświaty. Z dniem 31.08.2004r. nastąpiło wygaszenie liceum o czteroletnim okresie nauczania - tzw. "starego liceum"- na podbudowie programowej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Od 1.09.2004 funkcjonuje już tylko w pełni rozwinięte (z oddziałami klas I, II i III) liceum o trzyletnim okresie nauczania - tzw. "nowe liceum" - na podbudowie programowej gimnazjum, do którego przeprowadzono po raz pierwszy nabór na rok szkolny 2002/2003.