O projekcie

PROJEKT EDUKACYJNY 'LIVING TOGETHER'

Etap bieżący II

'Living together - wszyscy mamy głos'

Projekt jest kontynuacją przeprowadzonego w roku szkolnym 2017/18 projektu 'Living together - multiculturalism in the Polish-Lithuanian Commonwealth', kiedy młodzież ze Stanów Zjednoczonych gościła w naszej szkole.

Jednym z działań II etapu projektu był wyjazd 18 uczniów oraz 2 nauczycielek (J. Jędrzejczak i W. Araszkiewicz) do USA, gdzie przedstawiciele grupy projektowej mieli możliwość zapoznania się z systemem edukacyjnym za oceanem oraz przyjrzenia się pracy samorządu uczniowskiego i aktywności młodzieży w środowisku społecznym.

Cele projektu:

- poznanie funkcjonowania samorządu szkolnego i lokalnego w USA - rozwijanie umiejętności prezentowania pomysłów, zabierania głosu na forum

- stworzenie możliwości sprawdzenia, rozwoju swoich kompetencji językowych poprzez posługiwanie się w praktyce językiem angielskim

- uzupełnienie tradycyjnej wiedzy zdobytej na lekcjach o geografii i historii USA - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu

-kształtowanie odpowiedzialności współczesnych za ochronę, przekazanie spuścizny kulturowej Cele pośrednie: - aktywowanie i współpraca przedstawicieli społeczności lokalnej (szkoła, rodzice, lokalne władze, stowarzyszenia, firmy) w celu pozyskania sponsorów

- przedstawienie informacji w prasie lokalnej oraz na stronach szkoły, w celu kreowania postawy dumy z własnego regionu oraz motywacji do dalszych działań

- przedstawienie rezultatów działań projektowych społeczności szkolnej, w celu uświadomienia możliwości zrealizowania ambitnych celów przez osoby pochodzące z małej miejscowości

- aktywowanie i współpraca przedstawicieli społeczności lokalnej (szkoła, rodzice, lokalne władze, stowarzyszenia, firmy) w celu pozyskania sponsorów (uczniowie zorganizowali zbiórki funduszy, sprzedaż ciasta itp.)

Etap I

rok szkolny 2017/2018

'Living together: multiculturalism in the Polish-Lithuanian Commonwealth'

Projekt był wspólną inicjatywą podjętą przez grupę nauczycieli historii i języków obcych z ponad czterdziestoosobową grupą licealistów z całej szkoły oraz grupą młodzieży ze szkoły Hanover High School w ramach ich projektu March Intensive pod kierownictwem Pana Thomasa Cochran – nauczyciela języka francuskiego. Młodzież brała udział w działaniach w małych grupach eksperckich, aby przedstawić efekty swojej pracy społeczności szkolnej podczas Dnia Wykładów.

Końcowym efektem tego etapu była wizyta uczniów amerykańskich w ZS nr1 w Szamotułach oraz wspólny wyjazd edukacyjny 54 osób do Chełmna n. Nerem, Łodzi i Warszawy.

Cele projektu:

a) kreowanie nowej przestrzeni dla uczestników, w której mogli posługiwać się w praktyce językiem angielskim

b) uzupełnienie tradycyjnej wiedzy zdobytej na lekcjach szkolnych o wielokulturowej przeszłości regionu i przywrócenie do społecznej pamięci informacji o dziedzictwie pozostawionym przez mniejszości narodowe; zwrócenie uwagi na odpowiedzialność współczesnych za ochronę i przekazanie kolejnym pokoleniom tego dorobku

c) uświadomienie uczestnikom projektu wielokulturowego dziedzictwa unii polsko-litewskiej jako zjawiska przenikania się języków, religii, obyczajów tworzących bogactwo kulturowe i specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej

d) tworzenie warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi i wywołaniu motywacji do zdobywania nowych kompetencji

e) przedstawienie informacji w prasie lokalnej oraz na stronach szkoły w celu kreowania postawy dumy z własnego regionu oraz motywacji do dalszych działań

Opracowała: mgr Joanna Jędrzejczak – koordynator projektu